Saturday, March 26, 2011

Theyyam


IMG_0955, originally uploaded by Andrey Dorokhov.

http://en.wikipedia.org/wiki/Theyyam